Od czego zależy sukces w marketingu międzynarodowym?

Często korzystamy z produktów oraz usług zagranicznych firm i korzystamy z mediów społecznościowych o globalnym zasięgu, które umożliwiają dotarcie do osób oraz przedsiębiorstw z najodleglejszych miejsc na świecie. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube czy LinkedIn nie mają przed nami tajemnic (poza sytuacjami, w których wprowadzane są aktualizacje)! Możemy łatwo pozyskać potrzebne informacje na różne tematy – biznesowe, ale też te, które dotyczą życia osobistego. Wszystko to w ciągu zaledwie kilku kliknięć… i dzięki marketingowi międzynarodowemu.

Marketing międzynarodowy – na czym polega?

Marketing międzynarodowy to działalność przedsiębiorstwa na rynku (lub rynkach) poza granicami kraju pochodzenia firmy. Takie rozwiązanie prowadzi do dywersyfikacji geograficznej przedsięwzięcia i może prowadzić do jego szybszego rozwoju.

Wymaga jednak innego podejścia do określania segmentu klientów, ponieważ nawet mieszkańcy krajów o pozornie takich samych lub podobnych cechach mogą się różnić na przykład sposobem użytkowania produktu czy oczekiwaniami związanymi z jego właściwościami. Innymi czynnikami, które należy brać pod uwagę są m.in. uregulowania prawne, ekonomiczne czy technologiczne w kraju, w którym przedsiębiorstwo zamierza rozpocząć planowane działania.

Jaką rolę w marketingu międzynarodowym odgrywa globalizacja?

Globalizacja jest procesem integracji rynków krajowych i/lub lokalnych, w wyniku której powstaje jeden, wspólny rynek składający się z takich samych produktów i usług lub kapitału. Dużą rolę odgrywa w nim rozwój technologiczny i kulturowy. Skutkiem wszelkich działań o tym charakterze jest pogłębienie powiązań między poszczególnymi państwami.

Pozytywne skutki globalizacji w marketingu międzynarodowym

Podstawową korzyścią występowania zależności między krajami jest szybka wymiana danych i informacji. Dzięki temu możliwa jest większa konkurencja prowadząca do wzrostu jakości oferty.

Swobodny przepływ produktów, kapitału i ludzi (pracowników) wywołuje i odpowiada na zmiany społeczno-kulturowe. Ich konsekwencją jest lepsza jakość życia i okazja do wyrównywania szans w rozwoju społeczeństw.

Globalizacja to także wzrost znaczenia nowych technologii. Pomagają one nie tylko w gromadzeniu, porządkowaniu i dostarczaniu ważnych informacji, ale też biorą udział w podejmowaniu działań w trosce o środowisko, które jest wspólną przestrzenią dla różnych społeczeństw.

Negatywne skutki globalizacji w marketingu międzynarodowym

Występowanie dużych zależności między państwami w pewnym stopniu ogranicza ich suwerenność i niezależność. To z kolei powoduje ujednolicenie kultur, zasad społecznych, sposobów postępowania i wzorców. Oprócz tego globalizacja może prowadzić do wzrostu zróżnicowania pod względem zamożności ludzi zamieszkujących dany obszar.

Marketing międzynarodowy – korzyści

Wejście na zagraniczny rynek to okazja do osiągnięcia większego zysku i szybszego wzrostu przedsiębiorstwa. Możliwe jest to dzięki nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych i współpracy z zagranicznymi biznesami, zwiększeniu udziału w rynku oraz wzmocnieniu wizerunku firmy, który prowadzi do wzrostu zaufania i wiarygodności widocznych w wypracowanej większej wartości.

Kluczowe jest tutaj dotarcie do nowych klientów i poszerzenie rynku.

Od czego zacząć wprowadzanie biznesu na zagraniczny rynek?

Najważniejszą zasadą jest… dokładne poznanie przyszłych potencjalnych klientów i rynku. Istotne są podstawowe informacje, do których należą m.in. zachowania i potrzeby, ale także ograniczenia w stosowaniu wybranych produktów czy elementów, z których się składają.

Zastanawiając się nad wejściem na nowy rynek, warto na początku wybierać wśród państw o podobnej kulturze, aspektach prawnych (w tym kwestiach podatkowych i sposobów zakładania działalności biznesowej) oraz stopniu rozwoju branży (m.in. wielkości konkurencji, dostępnej ofercie, charakterystyce wybranego segmentu klientów). Im te cechy będą bardziej zbliżone do okoliczności towarzyszących biznesom w kraju macierzystym, tym większe szanse na powodzenie działań. Dodatkowo mniejsze rynki charakteryzują się występowaniem mniejszej niepewności, dlatego są lepszym wyborem.

Należy też sprawdzić, w jakim stopniu możliwe jest przełożenie modelu biznesowego z kraju pochodzenia firmy do innego i jakich modyfikacji on wymaga, aby mógł efektywnie funkcjonować w nowych okolicznościach. W tym wypadku pod uwagę brane są koszty takich modyfikacji. Wpływ na nie może mieć na przykład sposób dostarczania produktów lub realizacji usług czy sposób płatności uwzględniający konieczność przewalutowania transakcji.

Co prowadzi do sukcesu w marketingu międzynarodowym?

Wymieńmy kilka najważniejszych czynników! Pierwszym z nich jest plan rozwoju przedsiębiorstwa. Bez znajomości kierunku, w którym zmierza firma niemożliwe staje się rozpoznanie szans i zagrożeń. Co więcej, sukces staje się wynikiem przypadku, a nie reakcji na wydarzenia w otoczeniu.

Współpraca z lokalnymi biznesami lub mieszkańcami danego obszaru także pomoże Ci skutecznie realizować założenia strategii. Oprócz tego ogromną wartość mają lokalni specjaliści, którzy podzielą się wiedzą o rynku ze swojej perspektywy i wyjaśnią mechanizmy zachodzące na danym obszarze geograficznym.

Istotny jest wybór narzędzi potrzebnych w realizacji działań marketingowych na danym rynku. Strona internetowa i treści dopasowane do użytkowników na zagranicznym rynku są krokiem, o którym nie powinniśmy zapominać. Social media, reklamy i współpraca z influencerami uzupełnią plan działań na różnych etapach wprowadzania i rozwijania przedsięwzięcia na zagranicznym rynku.

Warto też rozważyć współpracę z copywriterami i content writerami posługującymi się danym językiem na co dzień. Dzięki temu w opracowywanych materiałach z mniejszym prawdopodobieństwem wystąpią potknięcia językowe.

Czy marketing międzynarodowy jest dla Ciebie?

Zastanawiasz się nad rozwojem swojego biznesu i wejściem na nowy rynek geograficzny? Przed realizacją tego pomysłu może Cię powstrzymywać brak doświadczenia w prowadzeniu działań marketingowych w innych krajach i nieznajomość nowego rynku. Dlatego kluczowa jest strategia i plan rozwoju przedsięwzięcia. Z nimi zaczniesz docierać do klientów na nowych rynkach i wzmocnisz jej pozycję na rynku macierzystym.