Regulamin Konkursu “KREATYWNE ZASTOSOWANIA KALENDARZA”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest firma:
  AGENCJA KREATYWNA CREATIVE FLOW Sp. z o. o. Sp. k.
  ul. Łąkowa 27D/58, 90-554 Łódź Tel.: +48 794 790 299
  e-mail: office@creativeflow.pl
  strona internetowa: www.creativeflow.pl

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000765043, NIP: 7272834757, REGON 382209876,

(dalej zwana: Spółka).

 1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji marki Agencja Kreatywna Creative Flow na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Konkurs ma charakter ogólnopolski i rozpoczyna się 31.08.2021 i trwa do 07.09.2021 r.
 3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Konkurs będzie prowadzony na profilu Facebook Organizatora.
 5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która wykona zadanie konkursowe.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy organizującej Konkurs.
 7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
  1. Zaakceptować niniejszy regulamin – udział w Konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu.
  2. W ramach Konkursu:
   1. Należy w komentarzu pod postem konkursowym zaproponować niecodzienne zastosowanie kalendarza i krótko uzasadnić swoją propozycję.
   2. Każdy Uczestnik może dodać więcej niż jedną propozycję zgłoszenia.
   3. Każda propozycja będzie oceniana osobno. Kryteriami wyboru zwycięskich odpowiedzi są oryginalność i kreatywne podejście do problemu.
   4. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
   5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

3. NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 1. Nagrody przewidziane w Konkursie:

3x kalendarz książkowy z logo Creative Flow

* Ilość produktów określona jest przez Organizatora Konkursu.

* Konkurs wygrywają trzy osoby, otrzymując po jednym kalendarzu.

 1. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora ma następujące uprawnienia:
  1. Komisja Konkursowa wybiera Zwycięzców Konkursu, jak również stwierdza ważność wyników Konkursu oraz dba o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia.
  2. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
  3. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.
 2. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje w poście na Facebooku w terminie do 10.09.2021 r. do godz. 17.00.
 3. Po ogłoszeniu wyników Uczestnik jest zobowiązany napisać w prywatnej wiadomości do Organizatora w celu umówienia się na przekazanie nagrody.

4. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że pomysł zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
 2. Z chwilą wysłania propozycji do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką, a) publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, b) publiczne wystawianie Utworu, c) nadawanie i remitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych, Internecie lub innych systemach przekazu.
 3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.

5. ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na fanpage’u Organizatora: www.facebook.com/ilovecreativeflow/.

6. WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 31.08.2021. Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają Kodeksowi Cywilnemu.

Pozdrawiamy!

© Copyright 2024 Agencja Kreatywna Creative Flow - All Rights Reserved; Fot. Sylwia Adamczuk

agencja marketingowa, strony www, Identyfikacja wizualna, social media

Agencja Kreatywna Creative Flow

ul. Łąkowa 27D/58,
90-554 Łódź


+48 794 790 299
+48 794 790 298